Tour 2022

AUG/26 Karina (Indianapolis, IN)
AUG/27 Karina (Chicago, IL)
SEP/06 Jon Rivero (Miami, FL)
SEP/11 Jon Rivero (Miami, FL)
NOV/04 Frank Quintero (Orlando, FL)
NOV/05 Frank Quintero (Orlando, FL)
NOV/12 to 22 Tour (España, Italy, EU)
DEC/16 Latin Trio (Coral Gables, FL)